Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

e-shopu provozovaného společností VHK Vsetín, s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VHK Vsetín, s.r.o., se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, 755 01, identifikační číslo 25399985 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://fanshop.hc-vsetin.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávajícího lze dále kontaktovat na e-mailu fanshop@hc-vsetin.cz, anebo telefonicky na tel. č. 725623189.

I.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

I.3. Kupující současně s odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně všech jejich příloh, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky v platném a účinném znění jsou zaslány kupujícímu-spotřebiteli spolu s potvrzením o uzavření smlouvy na jeho e-mailovou adresu. Pokud kupující-spotřebitel v rámci objednávkového formuláře neuvede svou kontaktní e-mailovou adresu, budou mu potvrzení o uzavření smlouvy a obchodní podmínky předány v textové podobě při předání zboží.

 

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

II.1. Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu, přičemž tato prezentace je pouze informativního charakteru. Prodávající není v žádném případě povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách – kupní smlouva vznikne teprve okamžikem přijetím nabídky kupujícího (viz níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2. Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží, které hodlá zakoupit. Vložení zboží do „nákupního košíku“ provede kupující tak, že klikne v rámci webového rozhraní na vybraný produktu, zvolí požadované množství a dále klikne na políčko „Vložit do košíku“. Jakmile bude zákazník chtít ukončit nákupní proces, klikne na ikonu košíku umístěnou v pravém horním rohu webového rozhraní a vstoupí tak do objednávkového formuláře.

II.3. Kupní cena je uvedena na webových stránkách vždy u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Náklady na dopravu a náklady platby jsou uvedeny v nákupním košíku, tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno do České republiky či Slovenské republiky. Dodání zboží do jiných oblastí není možné.

Prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží v případě, že kupující zvolí osobní odběr v provozovně prodávajícího (adresa provozovny Na Lapači 394, Vsetín, 755 01).

II.4. Rozměry a další parametry zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní u jednotlivých produktů. Má-li kupující zájem o poskytnutí doplňujících informací, může kontaktovat prodávajícího za pomocí výše uvedených kontaktních údajů (viz čl. I.1. těchto obchodních podmínek). Tabulka velikosti dresů tvoří přílohu č. 4 těchto obchodních podmínek a je uveřejněna rovněž i na webové stránce e-shopu.

II.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (zboží, které „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  4. nákladech spojených s dodáním zboží a náklady spojené s platbou zboží,
  5. identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, další kontaktní údaje jako je telefonní číslo a e-mailová adresu kupujícího) a
  6. dodací adrese

(dále společně jen jako „objednávka“).

Pokud disponuje kupující slevovým voucherem, může jej uplatnit vložením kódu voucheru do tabulky pod soupisem zboží v rámci objednávkového formuláře. Voucher je nezbytné uplatnit před zasláním objednávky, jinak k němu nebude být v rámci daného nákupu přihlíženo.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.6. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, uvedl-li kupující v objednávkovém formuláři kontaktní e-mailovou adresu. Následně prodávající po ručním zpracování objednávky zašle na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího e-mail, v němž buďto objednávku akceptuje (a tím bude smlouva uzavřena), anebo navrhne změny v objednávce. V případě navržení změn v objednávce je smlouva uzavřena teprve jejich schválením kupujícím.

II.7. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu úhrady kupní ceny:.

- Platba při převzetí zboží („na dobírku“) (v hotovosti nebo platební kartou) - je možná pouze při dodání zboží dopravcem na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Tento způsob platby není možné použít při osobním odběru zboží na provozovně prodávajícího. Kupující uhradí plnou kupní cenu oproti předání zboží. Tento způsob platby je zpoplatněn částkou 30,- Kč.

- Platba prostřednictvím on-line platebním karty – neprodleně po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na internetovou stránku umožňující okamžité provedení úhrady kupní ceny on-line platební kartou. Akceptovány jsou platební karty Visa, MasterCard a Maestro, které mají zároveň umožněno provádění online plateb platební kartou. Tento způsob úhrady kupní ceny není nijak zpoplatněn a je jej možné použít u všech způsobů dodání zboží.

II.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

II.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

II.10. Před odesláním objednávky bude kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

 

III. Dodání zboží a jeho převzetí

III.1. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu dodání zboží:

  • osobní odběr v provozovně prodávajícího (adresa provozovny Na Lapači 394, Vsetín, 755 01) v její otvírací době – Tento způsob dopravy je zdarma. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že kupující při zvolení tohoto způsobu dodání zboží je povinen zboží převzít do 14 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že je zboží připraveno k vyzvednutí.
  • zaslání přepravní službou – Tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou 109,- Kč. Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. O konkrétním termínu dodání zboží bude kupující informován prodávajícím smluveným způsobem. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese v den, v němž má dojít k doručení zboží, a v předpokládané době dodání nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

Kupující je povinen převzít zboží smluveným způsobem.

III.2. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

III.3. Dodací list či jiná listina potvrzující převzetí zboží se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstane prodávajícímu a jedno vyhotovení bude vydáno kupujícímu, jím pověřené osobě, či osobě, která zboží převzala (smluvní dopravce, či jeho zaměstnanec).

III.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

III.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

 

  1. Odstoupení od smlouvy

IV.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

IV.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze dle právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

IV.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím vráceno nebo zasláno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. těchto obchodních podmínek spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

IV.5. Ustanovení čl. IV. těchto obchodních podmínek se použije výhradně na smluvní vztahy uzavírané s kupujícími-spotřebiteli.

 

  1. Práva z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na věci

V.1. Veškeré informace týkající se odpovědnosti prodávajícího z titulu vadného plnění, práv kupujícího z vadného plnění a možnosti jejich uplatnění, včetně podrobného popisu reklamačního procesu, nalezne kupující v „Reklamačním řádu“, který tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.

V.2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

VI. Mimosoudní řešení sporů

VI.1. Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených.

VI.2. Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle VIII.2 obchodních podmínek.

VI.3. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.

VI.4  V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.

 

VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

VII.1. Prodávající, se jakožto správce osobních údajů kupujícího, které mu budou na základě a v souvislosti s plněním smluvního vztahu s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tvoří přílohu č. 3 těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VIII.2. Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti.

VIII.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VIII.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VIII.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VIII.7. Ustanovení obchodních podmínek, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

Ve Vsetíně dne 6.1.2023

 

Přílohy:

1 – Vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy (spotřebitelé)

2 – Reklamační řád

3 – Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

4 – Tabulka velikosti dresů

Příloha č. 1:

 

Oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy

 

 Adresát:           VHK Vsetín, s.r.o., se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, 755 01, IČ 25399985

                        e-mail: fanshop@hc-vsetin.cz

 

Oznamuji/oznamujeme(*),   že   tímto   odstupuji/odstupujeme(*)   od   smlouvy   o   nákupu   tohoto  zboží(*)/o   poskytnutí   těchto   služeb(*):

(*)

 

 Datum   objednání(*)/datum   obdržení(*):(*)

 

 

Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů: (*)

 

 

Adresa   spotřebitele/spotřebitelů: (*)

 

 

Podpis   spotřebitele/spotřebitelů  (pouze   pokud   je    tento   formulář   zasílán   v   listinné   podobě): (*)

 

 

Datum: (*)

 

 

 

 (*)   Nehodící   se   škrtněte   nebo   údaje   doplňte.